Przedstawiamy kolejne laureatki nagrody Naukowiec Przyszłości w kategorii „Kobieta nauki, która zmienia świat”

Przedstawiamy sylwetki kolejnych kobiet zmieniających świat nauki:

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Uniwersytet Łódzki

Pełni funkcję Lidera podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/ai/podgrupa-ds-badan-innowacyjnosci-i-wdrozen Zajmuje się w szczególności sztuczną inteligencją (AI) i Internetem Rzeczy (IoT) oraz ich implikacją w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber versus Homo Roboticus, posthuman consumer) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią, w tym problematyka Digital Ethics. Autorka (w części współautorka) licznych publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych, jak i zagranicznych. Była w grupie specjalistów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”. W 2020 roku znalazła się wśród laureatek rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G, a w 2022 roku została laureatką konkursu Centrum Inteligentnego Rozwoju – Naukowiec Przyszłości, w kategorii Badania przyszłości. 

Dr Katarzyna Janczak

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracach naukowych i badawczo-rozwojowych, jest Liderem Obszaru i Kierownikiem ds. Jakości w Laboratorium Badawczym „Polimer” w Sieci Badawczej Łukasiewicz – IMPIB. Jest specjalistą w dyscyplinie mikrobiologii, prowadzi interdyscyplinarne prace z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych i mikrobiologii, koordynuje badania z zakresu biodegradacji i właściwości biobójczych. Tematyka Pracy Doktorskiej dotyczyła m. in. biodegradacji polilaktydu (PLA) w warunkach glebowych z udziałem wyselekcjonowanych mikroorganizmów i roślin oraz badania wpływu czynników biotycznych i tworzyw na środowisko naturalne. Możliwością praktycznego wykorzystania mikroorganizmów do remediacji środowiska zajmowała się już podczas realizacji pracy magisterskiej.

Dr hab. Katharina Boguslawski, Prof. UMK

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katharina Boguslawski jest profesorem uniwersytetu, doktorat na ETH Zurich, od 2016 r. związana z Instytutem Fizyki UMK w Toruniu, laureatka grantów NCN, NCBiR, MSCA-IF-EF i ERC StG.Jej działalność obejmuje rozwój metod struktury elektronowej dla stanów podstawowych i wzbudzonych na styku fizyki i chemii oraz programowanie i inżynierie oprogramowania. Interdyscyplinarny profil badaczki, łączący w sobie chemię, fizykę oraz matematykę z informatyką stosowaną pozwala na prowadzenie badań podstawowych, które mają szerokie zastosowania praktyczne w gospodarce i biznesie, a jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Punktem wyjściowym do zastosowań aplikacyjnych jest nowoczesne otwarto-źródłowe oprogramowanie naukowe o nazwie PyBEST (http://pybest.fizyka.umk.pl), którego kandydatka jest głównym autorem. Obecnym wyzwaniem jest przystosowanie PyBEST-a do wiarygodnego modelowania dużych organicznych molekuł i ich właściwości wykorzystywanych w organicznej elektronice.

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM

Unwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM Agnieszka Ludwików, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, uzyskała stopień doktora (2006) i habilitację (2016) na Wydziale Biologii UAM. W 2003 roku otrzymała grant Marie Curie Training Site na pobyt naukowy na Uniwersytecie w Manchesterze w laboratorium Patricka Gallois, gdzie zdobyła wiedzę w zakresie analizy mikromacierzy. Jej badania koncentrują się na procesach sygnalizacyjnych w roślinach. Jest ekspertem z zakresu genomiki funkcjonalnej, biochemii, proteomiki, interaktomiki i transkryptomiki RNAseq. jest PI w wielu projektach NCN, unijnym projekcie COST Action oraz projektach POWER. W 2016 roku została kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UAM. Od 2017 roku jest kierownikiem Laboratorium Biotechnologii w IMBB, a od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie wyłaniania laureatów nagrody Naukowiec Przyszłości!