REGULAMIN

§ 1

Organizacja, misja i idea nagrody

 

1. Wyłącznym Organizatorem programu wizerunkowego wyłaniającego laureatów Nagrody „Naukowiec Przyszłości” jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerami Merytorycznymi są: Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej i Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym jest redakcja portalu i sekcji tematycznej „Rzecz o Innowacjach”.

2. Misją Nagrody jest wyróżnianie przedstawicieli środowiska naukowego, którzy dążą do wykorzystania swoich badań w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju lub też wymiernie przyczyniają się poprzez zarządzanie do stwarzania dogodnych warunków do rozwoju badań. Nagroda jest formą docenienia pracy zarówno doświadczonego Naukowca, jak i Naukowca będącego na początku swojej kariery, a także zespołów badawczych oraz uczelni i jednostek naukowych. Ma służyć budowaniu, wzmacnianiu marki Laureatów Nagrody oraz upowszechnianiu i promowaniu wśród opinii publicznej wyników ich dotychczasowych badań i innowacyjnego sposobu myślenia.

3. Ideą Nagrody jest wyszukiwanie, odkrywanie, docenianie i upublicznianie badań naukowych i ich autorów, którzy realizują innowacyjne, nowatorskie projekty, a ich praca i efekty badań mogą skutkować pozytywnymi zmianami dla społeczeństwa i gospodarki w bliższej lub dalszej przyszłości. Organizator bierze pod uwagę badania podstawowe, aplikacyjne, prace rozwojowe, twórczość artystyczną, a także działania dotyczące stwarzania warunków dla prowadzenia badań.

4. Nominację przyznaną przez Organizatora może otrzymać osoba lub organizacja wykazująca aprobatę dla promocji swojej działalności wśród całego społeczeństwa, a także dla wykorzystania wyników projektu w celu pozytywnych zmian związanych z jakością życia.

 

§ 2
Przebieg nagrody

 

1. Nominację do Nagrody otrzymują polscy i zagraniczni Naukowcy, którzy spełniają wymogi w zakresie realizacji Misji i Idei Nagrody, o których mowa w §1.4. Nagroda jest przyznawana w ramach kategorii przyjętych przez Organizatora.

2. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną lub listowną Ankiety weryfikacyjnej przekazanej przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania elektronicznego potwierdzenia uzyskania Nominacji do Nagrody. Ankieta weryfikacyjna jest przesyłana w wiadomości potwierdzającej Nominację. Ankietę należy przesłać na adres: ankiety@ircentrum.pl.

3. Uczestnik oświadcza, iż dane osobowe, dane reprezentowanego podmiotu (w szczególności logotyp), przedstawione w punkcie V ankiety weryfikacyjnej opinie i wizerunek uczestnika, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, informacyjnych, dokumentacyjnych itp. przez Organizatora nagrody, zwł. poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie, np. na stronie internetowej Organizatora, na portalach/profilach społecznościowych Organizatora, w drukowanych materiałach marketingowych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom programu w formie elektronicznej/drukowanej, w całym okresie publikacji takich materiałów oraz w całym okresie prowadzenia komunikacji informacyjno-marketingowej oraz czynności dokumentacyjnych w Internecie.

4. O przyznaniu nominacji decyduje wyłącznie Organizator Nagrody.

5. Organizator, spośród nominowanych podmiotów wyłoni Laureatów Nagrody na podstawie danych z ankiety weryfikacyjnej oraz informacji z audytów Partnera Medialnego, dotyczących promocji i upowszechniania badań wśród opinii publicznej.

6. Osoby Nominowane do Nagrody poddawane są ocenie Kapituły Konkursowej powołanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji związanej z przyznaniem Nagrody.

7. Procedura weryfikacyjna obejmuje analizę zakresu działalności Nominowanego, zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i promocyjnych. Każdorazowo uwzględniany jest aspekt dotarcia z projektem do jak najszerszego grona opinii publicznej. Przystępując do Nagrody, Nominowani wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych teleadresowych w celach realizacji przebiegu Nagrody, dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić Organizatorowi. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie logotypu organizacji reprezentowanej przez Laureata w celach informacyjnych i promocyjnych nagrody.

8. Lista Laureatów Nagrody zostanie upubliczniona po zakończeniu edycji na stronie internetowej Nagrody – www.naukowiecprzyszlosci.pl

9. Laureat otrzymuje elektroniczny certyfikat Nagrody, a fizycznie – w formie statuetki i certyfikatu – Nagroda jest wręczana na „Gali Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju” podczas trwania kongresu pn. „Forum Inteligentnego Rozwoju”.

10. Laureat Nagrody wchodzi w posiadanie praw do używania logotypu Nagrody „Naukowiec Przyszłości” (z zachowaniem oznaczenia roku, w którym tytuł została przyznana) do swoich celów promocyjnych i marketingowych, tj. we własnych publikacjach, na materiałach promocyjnych, banerach, w siedzibach, itd. Laureat nie ma obowiązku informowania Organizatora o wykorzystaniu logotypu.

11. Ingerencje w logotyp Nagrody „Naukowiec Przyszłości” są niedozwolone, w szczególności dokonywanie cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów logotypu, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, dotyczących także jego pojedynczych elementów.

 

§ 3
Kapituła nagrody

 

1. Kapituła ocenia idee Nagrody, jej przebieg, rekomenduje rezultaty, uczestniczy we wręczaniu Nagród, a jej uwagi i wnioski będą wykorzystywane przy realizacji kolejnych edycji Nagrody „Naukowiec Przyszłości”.

2. W skład Kapituły wchodzą: przedstawiciele Centrum Inteligentnego Rozwoju, Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju, Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, działającego przy Politechnice Śląskiej i redakcji „Rzecz o Innowacjach”.

 

§ 4

Korzyści płynące z udziału w nagrodzie

 

1. Uzyskanie Nagrody „Naukowiec Przyszłości”, podkreśla dbałość Laureata o sferę badawczo-rozwojową i pozytywne relacje ze społeczeństwem skutkujące popularyzacją wiedzy o nauce i innowacjach.

2. Możliwość legitymowania się tytułem i posługiwania się logo „Naukowiec Przyszłości”.

3. Wzmocnienie marki osobistej Laureata oraz zwiększenie zaufania i rozpoznawalności wśród partnerów biznesowych, naukowych i społeczeństwa.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do legitymowania się otrzymaniem Nagrody „Naukowiec Przyszłości” w przypadku naruszenia obowiązujących na terenie Polski przepisów prawa.

2. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia Nagrody „Naukowiec Przyszłości”, dana osoba traci prawo do posługiwania się logo Nagrody danej edycji oraz traci prawo posługiwania się innymi elementami graficznymi mogącymi kojarzyć się z Nagrodą. Jednocześnie z chwilą cofnięcia lub zawieszenia danej osobie prawa do Nagrody, ma ona obowiązek usunąć logo Nagrody ze wszystkich materiałów promocyjnych i marketingowych, stron internetowych oraz innych materiałów, na których było umieszczane i promowane logo Nagrody.

3. Wszelkie kwestie związane z interpretacją regulaminu lub z przebiegiem Nagrody będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.

zadzwoń do nas

32 307 22 42

napisz do nas

biuro@ircentrum.pl

odwiedź nas

Centrum Inteligentnego Rozwoju
ul. Towarowa 23
43-100 Tychy