Nagroda Naukowiec Przyszłości 2022 – Przedstawiamy naszych pierwszych Laureatów w kategorii Badania przyszłości

Dr inż. Ewa Knapik – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działalność naukowa Pani Doktor to szereg nowatorskich inicjatyw i działań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, jednym z nich jest realizowany projekt badawczy pn. “Technologia kompleksowego odzysku litu i wody użytkowej z odpadowych wód złożowych”

Naukowiec Przyszłości = nowatorskie badania naukowe + pozytywne podejście do ich popularyzacji wśród społeczeństwa O aspekcie naukowym Dr Knapik już wspominaliśmy, teraz przedstawiamy opinię naszej Laureatki o konieczności budowania pozytywnego i interesującego wizerunku polskiej nauki i prac B+R w kraju i poza jej granicami

Całkowicie zgadzam się z koniecznością budowania pozytywnego wizerunku polskiej nauki i prac B+R w kraju i zagranicą. W Polsce nauka jest finansowana ze środków publicznych i obywatele powinni mieć poczucie, że środki te są efektywnie wydatkowane. Osiągnięcia polskich naukowców powinny być przedstawiane różnym grupom społecznym, tak aby włączać do życia naukowego różnych interesariuszy (partnerzy przemysłowi, stowarzyszenia branżowe, organizacje non-profit, przedstawiciele rządu i instytucji publicznych). Trzeba zachęcać młodych, zdolnych ludzi do podejmowania studiów na polskich uczelniach zaś przedsiębiorców motywować do tworzenia sieci badawczych. Ważny jest pozytywny wizerunek polskiej nauki za granicą bo to zwiększa liczbę studentów zagranicznych studiujących w Polsce i ułatwia podjęcie współpracy z zagranicznymi ośrodkami.

Opinia Pani Doktor o konieczności zwiększania świadomości społeczeństwa o współczesnych polskich naukowcach i innowatorach Polscy naukowcy i innowatorzy mogą być liderami lokalnych społeczności stąd ważne jest promowanie ich osiągnięć i pokazywanie wpływu ich pracy na życie gospodarcze i społeczne wspólnoty. Należy zerwać z mitem naukowca oderwanego od rzeczywistości i upowszechniać wynalazki/rozwiązania o znaczeniu praktycznym. Równie ważna jak doskonałość techniczna jest osobowość samego naukowca. O sukcesie w komercjalizacji projektów naukowych często decyduje osobiste zaangażowanie badacza i jego rozpoznawalność w środowisku. Istnieje potrzeba budowania pozytywnego wizerunku polskiego badacza – rozwój technologiczny kraju jest możliwy tylko wtedy gdy zainteresowanie naukami technicznymi jest wysokie. Osiągnięcia naukowców powinny budzić podobne zainteresowanie i poczucie dumy narodowej jak osiągnięcia sportowców stąd istnieje potrzeba popularyzowania sylwetek polskich naukowców. Dla badaczy tego typu rozpoznawalność jest motywacją do dalszej pracy i ułatwia pozyskiwanie kolejnych projektów.

Jako Organizator Nagrody szukamy, odkrywamy, doceniamy i upubliczniamy przede wszystkim badania naukowe, których efekty mogą skutkować pozytywnymi zmianami w bliższej lub dalszej przyszłości. Nagrodzeni mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę. I tego właśnie życzymy naszej Laureatce.