REGULAMIN

§ 1

Organizacja, misja i idea nagrody

1. Wyłącznym Organizatorem Nagrody „Naukowiec Przyszłości” jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy  Politechnice Śląskiej. Partnerem medialnym nagrody są portale i sekcje tematyczne  ogólnopolskich mediów: „Rzecz o Innowacjach”, „Rzecz o Inwestycjach” oraz „goPL”.
2. Misją Nagrody jest wyróżnianie Naukowców, którzy dążą do wykorzystania swoich badań w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju. Nagroda jest formą docenienia pracy zarówno doświadczonego Naukowca, jak i Naukowca będącego na początku swojej kariery, a także ma służyć budowaniu, wzmacnianiu marki osobistej Laureatów Nagrody oraz upowszechnianiu i promowaniu wśród opinii publicznej wyników ich dotychczasowych badań i innowacyjnego sposobu myślenia.
3. Ideą Nagrody jest wyszukiwanie, odkrywanie, docenianie i upublicznianie przede wszystkim badań naukowych i ich autorów, którzy aktualnie realizują swoje innowacyjne, nowatorskie projekty, a ich praca i efekty badań mogą skutkować pozytywnymi zmianami w bliższej lub dalszej przyszłości. Organizator bierze pod uwagę badania podstawowe, aplikacyjne, prace rozwojowe i twórczość artystyczną.
4. Nominację przyznaną przez Organizatora może otrzymać Naukowiec spełniający poniższe warunki:
a. realizuje aktualnie lub realizował w latach 2015-2021 projekt, w którym pełnił rolę Kierownika
b. projekt jest realizowany ze środków publicznych lub własnych
c. Kierownik projektu wykazuje aprobatę dla upublicznienia swojej działalności naukowej wśród społeczeństwa i zamierza wykazywać inicjatywę związaną z wykorzystaniem badań dla dobra ogółu społeczeństwa.

§ 2
Przebieg nagrody

1. Nagroda ma charakter międzynarodowy. Nominację do Nagrody otrzymują polscy i zagraniczni Naukowcy, którzy spełniają wymogi w zakresie realizacji Misji i Idei Nagrody, o których mowa w §1.4. Nagroda jest przyznawana w ramach kategorii przyjętych przez Organizatora.
2. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną lub listowną Ankiety weryfikacyjnej przekazanej przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania elektronicznego potwierdzenia uzyskania Nominacji do Nagrody. Ankieta weryfikacyjna jest przesyłana w wiadomości potwierdzającej Nominację. Ankietę należy przesłać na adres: ankiety@ircentrum.pl.
3. O przyznaniu nominacji decyduje wyłącznie Organizator Nagrody.
4. Organizator, spośród nominowanych podmiotów wyłoni Laureatów Nagrody na podstawie danych z ankiety weryfikacyjnej oraz informacji z audytów Partnerów Medialnych, dotyczących promocji i upowszechniania badań wśród opinii publicznej.
5. Osoby Nominowane do Nagrody każdorazowo poddawane są ocenie Kapituły Konkursowej powołanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji związanej z przyznaniem Nagrody na podstawie opinii Kapituły Konkursowej i Przedstawicieli Partnerów Medialnych.
6. Procedura weryfikacyjna obejmuje analizę zakresu działalności naukowej Nominowanego, zwłaszcza w kwestiach merytorycznych związanych z tematyką realizacji projektów. Każdorazowo uwzględniany jest aspekt dotarcia z projektem do jak najszerszego grona opinii publicznej. Oba czynniki są na równi brane pod uwagę przy końcowych decyzjach Organizatora.
7. Przystępując do Nagrody, Nominowani wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych teleadresowych w celach realizacji przebiegu Nagrody, dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić Organizatorowi. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie logotypu organizacji reprezentowanej przez Laureata w celach informacyjnych i promocyjnych nagrody.
8. Lista Laureatów Nagrody zostanie upubliczniona na stronach internetowych Organizatora Nagrody.
9. Laureat otrzymuje elektroniczny certyfikat Nagrody, a fizycznie – w formie statuetki i certyfikatu – Nagroda jest wręczana na „Gali Naukowców Przyszłości” podczas „6. Forum Inteligentnego Rozwoju”
10. Laureat Nagrody wchodzi w posiadanie praw do używania logotypu Nagrody „Naukowiec Przyszłości” (z zachowaniem oznaczenia roku, w którym tytuł została przyznana) do swoich celów promocyjnych i marketingowych, tj. we własnych publikacjach, na materiałach promocyjnych, banerach, w siedzibach, itd. Laureat nie ma obowiązku informowania Organizatora o wykorzystaniu logotypu.
11. Ingerencje w logotyp Nagrody „Naukowiec Przyszłości” są niedozwolone, w szczególności dokonywanie cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów logotypu, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, dotyczących także jego pojedynczych elementów.

§ 3
Kapituła nagrody

1. Kapituła ocenia idee Nagrody, jej przebieg, rekomenduje rezultaty, uczestniczy we wręczaniu Nagród, a jej uwagi i wnioski będą wykorzystywane przy realizacji kolejnych edycji Nagrody „Naukowiec Przyszłości”.
2. W skład Kapituły wchodzą: przedstawiciele Centrum Inteligentnego Rozwoju, przedstawiciele Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, działającego przy Politechnice Śląskiej oraz praktycy rynkowi we wdrażaniu i zarządzaniu innowacyjnymi projektami.

§ 4

Korzyści płynące z udziału w nagrodzie

1. Uzyskanie Nagrody „Naukowiec Przyszłości”, podkreśla dbałość Laureata o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ Laureata na inteligentny rozwój gospodarczy.
2. Możliwość legitymowania się tytułem i posługiwania się logo „Naukowiec Przyszłości”.
3. Wzmocnienie marki osobistej Laureata oraz zwiększenie zaufania i rozpoznawalności wśród partnerów biznesowych, naukowych i społeczeństwa.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do legitymowania się otrzymaniem Nagrody „Naukowiec Przyszłości” w przypadku naruszenia obowiązujących na terenie Polski przepisów prawa.
2. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia Nagrody „Naukowiec Przyszłości”, dana osoba traci prawo do posługiwania się logo Nagrody danej edycji oraz traci prawo posługiwania się innymi elementami graficznymi mogącymi kojarzyć się z Nagrodą. Jednocześnie z chwilą cofnięcia lub zawieszenia danej osobie prawa do Nagrody, ma ona obowiązek usunąć logo Nagrody ze wszystkich materiałów promocyjnych i marketingowych, stron internetowych oraz innych materiałów, na których było umieszczane i promowane logo Nagrody.
3. Wszelkie kwestie związane z interpretacją regulaminu lub z przebiegiem Nagrody będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.

zadzwoń do nas

32 307 22 42

napisz do nas

biuro@ircentrum.pl

odwiedź nas

Centrum Inteligentnego Rozwoju
ul. Towarowa 23
43-100 Tychy